1977: 21 februari kwam het voorlopig bestuur van de TV Oldencate bijeen in café Mol te Spijk en werd de oprichting van de tennisvereniging een feit. Het bestuur van het eerste uur bestond uit voorzitter Jan Enno De Haan, penningmeester Jan Zuidema, secretaresse Heily Stoel, en als bestuursleden Harry Bosscher, Gerard Beukema en J Dresselhuis In oktober 1977 kwamen de eerste twee asfaltbeton-banen gereed, de tegenwoordige banen A en B. In de technische commissie zetelden Gerard Beukema en Heily Stoel. Mevrouw Boekhoudt werd de eerste trainster van de vereniging.

 

1978: 25 januari werden de statuten door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld en later, op 4 augustus 1978, notarieel vastgelegd door notaris Smit in Appingedam.

 

1978: 10 mei werden de banen officieel geopend door de toenmalige burgemeester de heer Brons. Als kantine diende het hedendaagse materiaalhok.

Het ledental groeide alras naar de 200 leden.

1979: de leden de vereniging opriepen om onderhandelingen aan te gaan betreffende een derde baan te Spijk. Struikelblok werd echter de plaats van de derde baan. Omdat veel leden afkomstig uit Holwierde voorstander waren om een derde baan (eventueel met een vierde baan) onder dezelfde verenigingsnaam te Holwierde te vestigen, ontstond een impasse.

 

1980: Na een periode van aspirant lid van de KNLTB werd de vereniging op 1 oktober 1980 erkent door de KNLTB. In dit zelfde jaar werd ook de eerste jeugdcommissie benoemd.

 

1981: in dit seizoen werd door de algemene ledenvergadering een eerste feestcommissie benoemd en de heren Verver en Rentema waren de eerste leden hiervan. Later werd dit de aktiviteitencommissie. Omdat in dit jaar de ledengrens van 200 leden werd gepasseerd werden de besprekingen omtrent een derde baan hervat en tevens bleek onze eerste kantine toch wel heel erg klein te zijn. In maart dit jaar overleed onze voorzitter J. Voorthuis.

 

1982: werd uiteindelijk bij meerderheid van stemmen in de algemene ledenvergadering besloten om de derde baan aan te laten leggen in Spijk. Het gevolg was dat vele leden uit Holwierde hun lidmaatschap opzegden.

 

Voor het eerst deden dit seizoen 5 verenigingsteams mee aan de competitie van de KNLTB.

 

In ditzelfde jaar werd ook door het bestuur aan de leden gevraagd een clubvlag te ontwerpen. De hedendaagse clubvlag is ontworpen door jeugdlid Henk Jan Wagteveld en is op 1 september 1982 voor het eerst in top gehesen op het tenniscomplex. Drie dagen later werd de derde baan, een kunststof baan, (de hedendaagse baan C) geopend door burgemeester vd Munnik.

 

1984: werd door de directeur van graanhandel Mulder Marne en tevens verenigingslid Harry Bosscher een personeelskantine beschikbaar gesteld. Deze werd dat jaar nog geplaatst door een aantal leden op de plek waar nu de fietsenstalling is gesitueerd. Tevens werd de tweede trainer aangesteld als opvolger van mevr. Boekhoudt: de heer Renee Wildevuur.

 

1985: 7 januari  is het eerste clubblad door de eerste redactiecommissie samengesteld. Tijdens een buitengewone ledenvergadering op 20 mei 1985 werd ivm renovatie van de banen A en B besloten om de banen te voorzien van kunstgras. Deze banen werden gerealiseerd op 24 augustus dat jaar en werden officieel in gebruik genomen door burgemeester vd Munnik. De tennisvereniging Oldencate had de “kunstgras” primeur in de provincie Groningen.

 

1986: kon vermeld worden dat de derde trainster als opvolger van Renee werd aangesteld: Ellen Wolting. Ook deed dat jaar voor het eerst een zondagteam mee aan de competitie.

 

1987: werd het jubileum jaar van de TV Oldencate. Dit werd gevierd in Elim met een musical dat werd opgevoerd door eigen leden en welke onder de bezielende leiding stond van mede lid Akke de Jong. Het verenigingsgebouw was tot de nok toe gevuld met leden. In dat zelfde jaar werd aangevangen met de nieuwbouw van een eigen kantine. Deze werd gerealiseerd door Fivelingo onder leiding van Arie Kil en Bert Arkema. Op 18 oktober 1987 werd deze kantine feestelijk geopend door burgemeester vd Munnik.

 

1989: mei  werd besloten om een vierde kunstgrasbaan aan te leggen, alsmede renovatie van de derde baan.

 

1989: 19 augustus  werd de vierde baan (baan D) en de nieuwe kunstgrasmat op baan C officieel in gebruik genomen. Omdat de vereniging ook al weer 12,5 jaar bestond werd hier een extra feestelijk tintje aangegeven, waarbij ook Radio Noord aanwezig was. In dit zelfde jaar werd er ook een reglement gedragsregels en reserveringsregels ontworpen door secretaris Rentema, welke door de algemene ledenvergadering werd goedgekeurd. Dit  werd noodzakelijk om aan de wensen van de vele actieve leden te kunnen voldoen. Deze is tot op heden nog steeds geldig en hangt naast de toegangsdeur van de kantine.

 

1990: is het jaar dat de vereniging snel wil vergeten voor wat betreft bestuurlijke zaken. Een conflict tussen het bestuur en de technische commissie kon niet beslecht worden. In dit jaar werd voor het eerst door de toernooicommissie een C-18+ toernooi georganiseerd. Tevens vonden de finales van de zomeravondcompetitie Kring Noord op onze banen plaats. In het najaar van 1990 werd het de eerste wintercompetitie door de TC georganiseerd. Vooral vanuit  Delfzijl en uit Oost Groningen was hier belangstelling voor.

 

1993: vroegen de leden in de algemene ledenvergadering of de vereniging niet toe was aan verlichting op de banen A en B. Tevens moesten deze banen door veelvuldig en intensief gebruik wederom gerenoveerd worden. Door een 1/3 regeling met de Gemeente Delfzijl te treffen kon dit gerealiseerd worden. Het ledental van de vereniging kwam op een dieptepunt. Nauwelijks 120 leden.

 

1994: 12 juni  werd de verlichting van de banen A en B in gebruik gesteld, alsmede de nieuwe kunstgrasbanen. Het geheel werd omlijst met een clinic van Xylifresh met toptennisser Huub van Boekel. De clinic bevatte ook een wedstrijd, die gewonnen werd door Evert Bolland. Evert diende daartoe wel naar de eindronde te komen in Warmond, waar ook de finales plaatsvonden van het Liptonice toernooi, waarin ook onze leden Alletta Bouman en Cees Koen meededen. Met een gehuurde supportersbus hebben 30 leden genoemde personen gevolgd en bijgestaan. Het bleek een weekend te worden, dat niet werd vergeten.

 

1995: werd een jaar van kampioenen. Het eerste Mix-team promoveerde naar de hoofdklasse (Edward Stulp, Lia Houwing, Symone Bennema en Evert Bolland). Marieke Bolland werd districtskampioen. 1995  was ook het jaar dat de automatisering intrede deed bij de ledenadministratie; de beroemde hedendaagse credit-ledenpasjes waren geboren. Ook dit feit was uniek in de provincie Groningen.

 

1996: in  het voorjaar van 96  werd een officieel C-D toernooicommissie opgericht. Het eerste open jeugdtoernooi werd een feit en vond vroeg in het voorjaar plaats. Op 14 november overleed bestuurslid Ge Dreyer.

 

1997: in het voorjaar van 97  vond het tweede jeugdtoernooi plaats. Elders in de provincie moesten diverse toernooien worden afgezegd ivm slecht weer. De kunstgrasbanen in Spijk zorgden ervoor dat dit toernooi wel doorgang kon plaatsvinden. In augustus 1997 werd het 20 jaar bestaan gevierd met oud leden. Er was een groots barbecue met een door Akke de Jong georganiseerde play-back show. Artiesten werden met motoren en bodyguards naar het complex gebracht.

 

1999: 5 februari  overleed actief lid Corrie Rendering. In april werd wederom een open jeugdtoernooi georganiseerd.

 

2000: in april gaven zich meer dan 100 jeugdigen op voor het vijfde georganiseerde jeugdtoernooi in april. Het blijkt een gewild toernooi te zijn onder de jeugdigen in de provincie Groningen. Er moest dan ook gebruik gemaakt worden van andere accommodaties.

 

2002: in juni is het vijf en twintig jaar bestaan gevierd o.l.v. voorzitter Stella Sietsema. Overdag werd er een tennisclinic georganiseerd m.m.w. de tennistrainer Eddy Latumalea.'s Avonds was er een gezellige feestavond met diverse optreden waaronder enkele jeugdleden.

 

2004: medio december gaat de website van de TV Oldencate in de lucht met advies en hulp van Richard Heuving.

 

2005: in april werd voor de tiende keer het open jeugdtoernooi georganiseerd. Helaas was dit het laatste toernooi: omdat in 2006 twee banen een dermate slechte conditie hebben, durft de commissie de 11-de uitdaging niet aan. Medio december  verschijnt na 21 jaar het laatste clubblad.

 

2007: Het mix-team promoveert net als in 1995 naar de hoofdklasse: Edward Stulp, Lia Houwing en Evert Bolland speelden ook in 1995 in het mix-team dat toen promoveerde. Marieke Bolland die dit jaar speelde in dit mix-team, werd destijds in 1995 districtskampioen.

 

2008: januari komt de website in een nieuw jasje, wederom met hulp van Richard Heuving, gRapHicWebDesign.

Het mixteam op zaterdag speelt in de hoogste klasse: de hoofdklasse. Het team bestaat uit Robert Groot, Edward Stulp, Franklin Schut, Judith Burema, Lia Houwing en Kim Borg

 

2009: in november is mede-oprichter Harry Bosscher op 70-jarige leeftijd overleden. Tijdens de algemene ledenvergadering werd bekend gemaakt dat er onderzoek gedaan zal worden om te kijken of er mogelijkheden zijn om de banen A,B en C na bijna 20 jaar te kunnen vernieuwen en om de kantine te kunnen renoveren

 

2010: tijdens de algemene ledenvergadering geeft de vergadering het bestuur de opdracht  onderzoek te doen naar de financiele mogelijkheid om de oude kunstgrasbanen te vervangen. Aan het eind van het jaar is de website vernieuwd en gemoderniseerd. In dit jaar heeft het THASS+DWW voor het eerst plaatsgevonden. Onze trainer Krijn Reinigert was hierbij één van de initiatiefnemers.

 

2011: Door leden van de vereniging worden enkele tennisvelden getest met verschillende soorten "all seasons" speelvelden. De tennisbanen in Ten Boer werden tot nu toe nog het beste bevonden. De nieuwe website heeft binnen een jaar meer dan 10.000 bezoekers gehad.

 

2012: Onderhoud van de website gaat over van Ayold Rentema naar Tom Dijkhuizen. Hiermee sluit Ayold ruim 30 jaar vrijwilligerswerk voor de TVO af. Ayold werd op 13 juni 1981 door Gert Verver gevraagd om samen met Fokko Wiersema een "feestcommissie" te vormen. Na activiteiten-, technische- en redactiecommissielidmaatschap, alsmede bestuurslid, secretaris, ledenadministratie- en websitebeheer, geeft hij het vrijwilligersstokje graag over aan de jeugd. Daarnaast treedt Henk Wiersema na jaren de financiële administratie van de club te hebben gedaan af als penningsmeester. In dit jaar heeft Edward Stulp het verzorgen van tennistrainingen overgenomen van tennnisschool de Ommelanden.

 

2013: Tijdens de ALV van 2013 is toestemming gegeven de club te privatiseren en komend jaar te renoveren. Op donderdag 12 december is de akte uitgifte in opstal bij de notaris gepasseerd. Daarnaast treedt Wim Bootsman af als penningmeester van de club en in dit jaar wordt Jack Hammenga verkozen tot secretaris. In dit jaar is aardbevingsschade aan het clubgebouw hersteld. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst mede gefinancieerd door de NAM.

2014: woensdag 16 juli is de laatste toss-avond op de oude banen. Na deze dag wordt gestart met het renoveren van het tenniscomplex. Er wordt in de komende periode nieuw hekwerk geplaatst, drie nieuwe banen (A, B en C) aangelegd, inclusief een nieuwe ondergrond. Daarnaast wordt de kantine en alles rondom het complex volledig aangepakt. Door o.a. een uitbouw aan te bouwen, nieuw sanitair, nieuwe bar, nieuw vloeren, nieuwe plafonds, nieuw terras en alles wordt opnieuw geverfd. Dit alles is gedaan met hulp van vele vrijwilligers! Tijdens de renovatie bood tennisclub Delfzijl zich aan als tijdelijke uitwijklocatie om toch een balletje te kunnen slaan. Hier werd vooral tijdens toss-avonden veelvuldig dankbaar gebruik van gemaakt. De banen waren begin september weer bespeelbaar. In dit jaar werd ook de website TVOldencate.nl volledig vernieuwd door de huidige webmaster Tom Dijkhuizen. Daarnaast maken Marieke van Dijk en Ijf Vial hun intrede tot het bestuur.

 

2015: Op 21 maart is de tennisvereniging na de renovatie, feestelijk heropend door dhr. J. Menninga (Wethouder gemeente Delfzijl). Er is een groot feest georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden een kijkje mogen nemen op het vernieuwde complex.

2016: In dit jaar treden de volgende bestuursleden af: Pieter Rozema (voorzitter), Gert Jan Rozema (bestuurslid), Kor Dijkhuizen (vice voorzitter, bestuurslid), Jack Hammenga (secretaris) en Ijf Vial (bestuurslid). Eiko Jan Duursema wordt benoemd tot voorzitter van de club, Sijke Rozema wordt penningmeester, Alice Landman en Harry Rozema treden toe als bestuurslid en Arie-jan de Graaf maakt zijn intrede tot het bestuur als secretaris.

2017: In dit jaar bestaat de club 40 jaar! TV Oldencate is 40 jaar geleden op 21 februari 1977 opgericht. We hebben het 40 jarige jubileum gevierd met een gezellig toernooi voor alle leden met aansluitend gezellig avond met BBQ georganiseerd. Daarnaast werd Truus Voorthuis de nieuwe penningmeester van de club. De renovatiewerkzaamheden zijn in dit jaar volledig afgerond. Denk hierbij aan het plaatsen van zonneschermen, aanschaf tractor (voor het onderhouden van banen) en uitbouwen van de kantine met een berging. In september werd de tocht om noord georganiseerd. Het tenniscomplex was ook onderdeel van de route. Zeker 3000 wandelaars konden het vernieuwde tenniscomplex aanschouwen! Tevens werden er demonstratiewedstrijden gespeeld. In de KNLTB najaarscompetitie werd het damesteam kampioen!

 

Bovenstaande is een in vogelvlucht bijgehouden geschiedenis van het bestaan van de Tennisvereniging Oldencate. Het is een vlucht waarbij neer wordt gekeken op leuke- en interessante momenten, maar ook verdrietige- of vervelende momenten. Het zou oneerlijk zijn om één van deze momenten achterwege te laten. Zeker is, dat we terugkijken op bewogen jaren, waarin de tennissport in brede zin betrokken is. TV Oldencate is een fantastische vereniging met actieve leden, welke hun sport bedrijven op een schitterend complex waar de leden en het dorp Spijk trots op mogen zijn.